بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 136,543,319,303 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,672,874 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,672,874 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,689,254 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 81,622

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/05/16

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

موسسه اعتباري ملل

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها